Vijf goede redenen om voor het Vlaams Welzijnsverbond te kiezen

Printervriendelijke versiePDF version

Reden 1:

dienstverlening

 

Onze leden krijgen informatie uit de

eerste hand. We maken de berg aan wetgeving en reglementering overzichtelijk.

Zo kan u als directie en initiatiefnemer nog beter uw werk doen.

Als lid krijgt u

• Gratis persoonlijk advies van onze specialisten. Voor al uw juridische vragen over personeel, reglementeringen, vzw-wetgeving, belastingen, huren en verhuren... tot meer inhoudelijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld ethische materies en kwaliteitszorg.

• Up-to-date informatie over de meest recente ontwikkelingen via mailings, e-zines, website en het digitaal platform Sociaal.Net.

• Een luisterend oor

 

Reden 2:

netwerk

 

Onze leden vormen een sterk netwerk.

Want samen weten we meer.

U ontmoet collega’s, deelt kennis en laat uw stem horen tot in Brussel.

 

U stuurt mee de beslissingen aan

• Dit gebeurt democratisch en op verschillende niveaus.

• Provinciale overlegmomenten met collega’s in een leerrijke sfeer.

• Overleg met collega’s in comités van diensten en voorzieningen.

• Via het directiecomité van uw sector en de raad van bestuur van het Verbond stuurt u mee het beleid aan.

• Het Vlaams Welzijnsverbond netwerkt op haar beurt met andere organisaties en verdedigt het vrij initiatief. Dit gebeurt in een open en pluralistische sfeer.

• We werken goed samen met andere koepels, gebruikersorganisaties en  expertisecentra.

 

Reden 3:

Visie

 

Het Vlaams Welzijnsverbond houdt de vinger aan de pols. We verzamelen cijfers en meningen rond nieuwe maatschappelijke tendensen en ontwikkelen hierrond een gemeenschappelijke visie. Hierbij verliezen we Europa niet uit het oog.

 

Het ledennetwerk formuleert vanuit een gemeenschappelijke visie, concrete adviezen en standpunten

• Diversiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie, competentiedenken, vermarkting en commercialisering... Als lid blijft u steeds op de hoogte van recente maatschappelijke tendensen en discussieert u mee.

• Vooraleer het Vlaams Welzijnsverbond een standpunt formuleert, verzamelen we bij onze leden cijfers en meningen. Samen met de leden en betrokken buitenstaanders ontwikkelen we zo een stevig onderbouwde visie.

• Deze visie vertalen we naar concrete adviezen zoals rond het uitbreidingsbeleid, of in projecten zoals kinderrechten.

• Advies nodig over ethische materies zoals privacy, vrijheidsberoving, grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling, opnameplicht...? Ons Centrum voor Ethiek en Zingeving in het welzijnswerk (CEZ), doet hiervoor beroep op juristen en ethici en betrokken mensen uit het werkveld.

• Ook de Europese regelgeving volgen we op en proberen we ondermeer via KCSE, VLEVA, EASPD en het Platform Special Youth Care te beïnvloeden.

 

Reden 4:

partner van het beleid

 

Het Vlaams Welzijnsverbond behartigt de collectieve belangen van haar leden. Met onze gemeenschappelijke visie stappen we naar het beleid.

 

Het Vlaams Welzijnsverbond laat uw stem horen

• Uw stem klinkt in alle belangrijke officiële overleg- en adviesorganen. In de paritaire comités, in de fondsen Sociale Maribel, in adviesorganen van overheidsagentschappen Jongerenwelzijn, Personen met een Handicap, Kind en Gezin... en in de strategische adviesraad Welzijn en Gezondheid, VSB, gegevensdeling,….

• We voeren ook actie. Dat doen we samen met anderen.

• Het Vlaams Welzijnsverbond is de grootste werkgeversorganisatie in onze sectoren.

 

Reden 5:

Eén aanspreekpunt

 

Het Vlaams Welzijnsverbond is in Vlaanderen een koepel die drie

welzijnssectoren (jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en  kinderopvang) in één organisatie   verenigt.

Samen staan we sterker

• Door het verenigen van drie sectoren kunnen we het gemeenschappelijk belang nog beter verdedigen.

• Voor sectoroverschrijdende beleidsthema’s zoals lokaal sociaal beleid, integrale jeugdhulp, opvoedingsondersteuning... moeten we niet telkens opnieuw het warme water uitvinden.

• Leden kunnen eens over hun eigen muurtje kijken; iedereen kan leren uit de praktijk van de andere sectoren.